Pro zpříjemnění používání webu zrychlení načítání stránek využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit ve vašem prohlížeči.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 4 320,00 Kč
naše cena 8 760,00 Kč

REKLAMACE
JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE ZBOŽÍ

 

Pokud zasíláte mobilní telefon k reklamaci, řiďte se prosím následujícím postupem:

Zásilku vždy odesílejte v takovém obalu, který ochrání mobilní telefon před jeho poškozením (např. originální krabice, jiná kartónová krabice). Pouze bublinková obálka neochrání mobilní telefon před jeho dalším poškozením a v případě poškození přepravou bude reklamace automaticky  zamítnuta z důvodu poškození.


Zásilku si vždy pojistěte na danou částku dle hodnoty mobilního telefonu.

 

Mobilní telefon společně s vytištěným a ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝM protokolem s co nejpodrobnějším popisem závady, adresou a Vaším kontaktem zašlete na adresu:

Ing. Pavel Lukáč

Polouvsí 21

741 01

Tel.: 737 10 12 11

S reklamovaným zbožím zasílejte vždy originální záruční list - pokud jste jej obdrželi (kopie nemusí být servisním střediskem akceptována), popř. kopii dokladu (pokud je na faktuře uvedeno IMEI daného přístroje).

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL MUSÍ BÝT VYPLNĚN K ŘÁDNÉMU VYŘÍZENÍ REKLAMACE a ke stažení jej naleznete ZDE


Zhotovitel opravy ani prodejce neručí za data uložená v zařízení a na paměťové kartě, proto doporučujeme vytvořit si vlastní zálohu dat.

Telefon musí být odemčený (přístroj nesmí požadovat bezpečností kód nebo gesto pro odemknutí telefonů). Je-li to možné odemkněte telefon nebo sdělte v reklamačním protokolu kód zámku/gesto telefonu.

U mobilních telefonů z EU distribuce může servisním střediskem dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměně přístroje za novou modelovou řadu mobilního telefonu.

Reklamační lhůta počína běžet převzetím reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace odesílateli.

 

 

Reklamace pro Apple iPhone:
Před reklamací MUSÍ být vypnuta služba Find my iPhone / Hledej iPhone, a to dle nových odchodních podmínek Apple Service s odkazem na nová bezpečnostní pravidla iOS 7, která neumožní realizaci opravy, dokud nebude tato služba vypnuta. Pokud nebude tato služba vypnuta budete servisem kontaktováni na e-mail a reklamace (lhůta) počíná běžet až po vypnutí této služby. Buďte si tedy jistí, že máte službu deaktivovanou!
Postup deaktivace přes PC:
Odeberete zařízení na iCloud.com - Zákazník se musí přihlásit nawww.icloud.com/findpomocí svého Apple ID. V menu si kliknutím zvolíte Hledat můj iPhone. Následně kliknete na všechna zařízení. Vyberete zařízení, které posíláte nebo jste již poslali na servis. Následně se objeví možnost Smazat iPhone, kterou je potřeba potvrdit znovu heslem. Dále se objeví možnost Odstranit ze služby Hledat můj iPhone, kterou je potřeba potvrdit.Mobilní telefony zakoupené na firmu (na IČO) se řídí Občanským zákoníkem. Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…). Jako záruční list poslouží také faktura k zakoupenému zboží. Délka záruky je 12 měsíců.REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím Ing. Pavlem Lukáčem, IČ: 87343240, se sídlem Albrechtičky 256, 742 55 Albrechtičky, a kupujícími, spotřebiteli. Spotřebitelem se dle č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Při řešení reklamace spotřebitele se postupuje dle Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění) a souvisejících právních předpisů.


Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.mobilni-telefonky.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Délka záruky je 24 měsíců / na IČO 12 měsíců. (pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba delší. Pokud je záruční doba delší než dva roky, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě.) Záruční doba počíná běžet od data prodeje zboží spotřebiteli, tj. den převzetí na adrese prodávajícího, či den den přijetí kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

V případě, že není zboží převzato osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik převzetí zboží kupujícím od dopravce. Spotřebitel podpisem dodacího listu stvrzuje souhlas s převzetím zboží a se záručními podmínkami.

Při uzavření smlouvy dle § 618 občanského zákoníku nemá spotřebitel právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn. Spotřebitele je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

V případě uplatnění reklamace zašlete přístroj včetně vyplněného reklamačního protokolu na adresu:

Ing. Pavel Lukáč

Polouvsí 21

741 01

Reklamační protokol musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Jestli budete reklamovanou věc posílat poštou nebo kurýrem tak vždy bez dobírky. Reklamovaná věc se musí zkontrolovat jestli nemá například mechanické poškození a atd.

V případě, že je zboží potřeba poslat k reklamaci nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do takového obalu, který bude bezpečný a odolný proti nárazům při přepravě. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Zásilky zaslané pouze v obálkách, které nebudou nějak chráněny nebudou přijímány.
Telefon musí být odemčený (přístroj nesmí požadovat bezpečností kód nebo gesto pro odemknutí telefonů). Je-li to možné odemkněte telefon nebo zdělte v reklamačním protokolu kód zámku/gesto telefonu.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.
Záruka zaniká v případě, že:
  • je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají parametrům v dokumentaci
  • byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen
  • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.
Záruka se nevztahuje na:
  • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním
  • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí
  • nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze
  • nedostatečnou údržbou
  • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku
  • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku

POZOR!
Při opravě nebo diagnostice MT zasaženého kapalinou (oxidace desky) nebo při poškození desky ze strany uživatele (poškození při pádu, studené spoje na desce, prohnutí desky apod.) může dojít při servisním zákroku ke "zhroucení" přístroje (např. nelze zapnout, nelze nabíjet, nekomunikuje s PC, druhá strana neslyší, kolísá signál, apod.) Tento faktor nelze předvídat a servisní středisko ani prodejce nenese za takto poškozený přístroj odpovědnost.

Odstoupení od smlouvy lze také v případě, že se jedná o tři stejné závady na mobilním telefonu nebo čtyři různé závady projevené na mobilním telefonu, které servisní středisko opravilo nebo uznalo. Jako poslední oprava je brána diagnostika přístroje. V případě diagnostiky je nutné mobilní telefon zaslat s veškerými servisními protokoly a příslušenstvím a doručit na adresu dodavatele, to je:

Ing. Pavel Lukáč

Polouvsí 21

741 01

Tel.: 737 10 12 11

Některé telefony nejsou určené pro český trh a proto je nelze v rámci záruky opravit v kterémkoli autorizovaném servisu na území České republiky a po přehrání novějšího software se může telefon nastavit do továrního nastavení kde čeština nemusí být.

Zákonná doba pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Ve výjimečných případech na smluvní povolenou lhůtu 60 dni (výjimečné případy je rozuměno objednání nedostupného potřebného dílu v servisním středisku k dokončení opravy, odeslání mobilního telefonu do zahraničního servisního střediska - Tato smluvní 60-ti denní lhůta je však povolena jen v případě potvrzení reklamačního protokolu podpisem kupujícího. Reklamační lhůta počína běžet prevzetím reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace odesílateli. U mobilních telefonů z EU distribuce může servisním střediskem dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměně přístroje za novou modelovou řadu mobilního telefonu.

Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou nebo přepravní společností na adresu určenou kupujícím.   Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25 Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Při nevyzvednutí zařízení po opravě, po lhůtě 6-ti měsíců, je příjemce oprávněn zařízení recyklovat.   Zhotovitel opravy ani prodejce neručí za data uložená v zařízení a na paměťové kartě, proto doporučujeme vytvořit si vlastní zálohu dat.